Hopp til innholdet

Søkeprosessen

Vurderer du å søke jobb hos oss? Det synes vi absolutt du skal gjøre!

Den viktigste ressursen i Finnmarkssykehuset er våre medarbeidere. Hver eneste medarbeider innehar stor kompetanse innenfor sitt fagfelt, og til sammen utgjør våre medarbeidere en bred kunnskapsbank med ulik erfaringsbakgrunn. 

Vi er stadig på jakt etter nye medarbeidere som kan bidra til å styrke vår aktivitet innenfor pasientbehandling, tjenesteyting, forskning, rådgiving, formidling og innovasjon. 

Søkeprosessen - fra A til Å 

Vi har samlet noen tips til jobbsøknaden din og litt informasjon om rekrutteringsprosessen.

Kvalifikasjonsprinsippet står sentralt i vårt arbeid med å rekruttere nye medarbeidere. Det innebærer at den søkeren som best tilfredsstiller kompetansekravene skal tilbys ansettelse.

Vi skal gjøre det vi kan for å holde deg godt orientert i prosessen, og vil nedenfor kort oppsummere normal saksgang og behandlingstid.

Her har vi samlet tips til en god jobbsøknad

Les utlysningsteksten nøye – spesielt arbeidsoppgaver, kvalifikasjonskravene og personlige egenskaper. Er du kvalifisert for stillingen?
Sørg for at det fremkommer tydelig av CV eller søknad at du oppfyller kvalifikasjonskravene
Hvilken utdanning har du som er relevant for stillingen?
Hvilken arbeidserfaring har du som er relevant for stillingen?

Dette bør du ha med i søknaden din:

 • Vis hvordan dine ferdigheter og erfaringer samsvarer med kravene i annonsen
 • Fremhev dine viktigste styrker og kvalifikasjoner som gjør deg egnet for jobben.  Bruk eksempler for å underbygge påstandene dine.
 • Hvilke personlige egenskaper du har som gjør at du er egnet for stillinge
 • Hva er din motivasjon for den aktuelle stillingen?
 • Søknadsteksten bør være kortfattet og tydelig.
 • Husk å legge ved vedleggene utlysningsteksten spør etter.
 • Du må oppgi minimum 2 referanser.
 • Sørg for at CV-en din er oppdatert.
 • Søk elektronisk gjennom Webcruiter innen søknadsfristen

Behandling av søkere - stillingsutlysninger 

Alle ledige stillinger i Finnmarkssykehuset skal som hovedregel lyses ut. Plikten til å utlyse stillingen er et ledd i det å skaffe best mulig kvalifiserte søkere.

I 2022 ansatte vi 481 nye medarbeidere og hittil i år i 2023 har vi ansatt 383 nye medarbeidere. Det betyr at vi har kontinuerlig tilførsel av ny kompetanse og mer erfaring. Det er noe vi er veldig stolt av, og takknemlige for.

Kvalifikasjonsprinsippet

Kvalifikasjonsprinsippet er styrende for rekrutteringsprosessen i Finnmarkssykehuset. Det innebærer at vi må velge den søkeren som, etter en helhetsvurdering, er best kvalifisert. Dette skal sikre at ansettelser er saklig begrunnet og at det ikke er tatt utenforliggende eller vilkårlige hensyn.

Ved vurdering av hvem som er best kvalifisert må det tas utgangspunkt i de krav som etterspørres i utlysningsteksten. Det skal legges vekt på utdanning, erfaring og personlig egnethet.

Mangfold

Finnmarkssykehuset ser verdien i et godt arbeidsmiljø og ønsker å være en arbeidsgiver som:

Gjenspeiler mangfoldet i samfunnet
Utnytter potensialet i den samlede kompetansen i befolkningen

Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss. Har du nedsatt funksjonsevne, opphold i CV-en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik alder og livserfaring er du hjertelig velkommen til å søke stilling hos oss.

Dersom du som er i en av overnevnte gruppe som vil kreve tilrettelegging, haker du av for dette når du søker stillingen - under hensyn i Webcruiter.

Dersom du er kvalifisert til stillingen så skal du innkalles til intervju. Hensynet gjør at du skal få tilbud om stillingen dersom du er tilnærmet like godt kvalifisert som den best kvalifiserte søkeren.

Søknadsprosessen

Vi i rekrutteringsteamet gjør det vi kan for at du som søker skal oppleve å bli ivaretatt gjennom hele søknadsprosessen. Vi etterstreber å sende ut oppdatert informasjon om prosessen fortløpende.

Vår rekrutteringsprosess har følgende lengde: 

1 - 3 MÅNEDER 

Hva kan jeg få vite?

Søkerliste:

Enhver som søker seg til en offentlig stilling skal føres opp på en offentlig søkerliste som skal være åpen for allmennhetens innsyn. Listen skal inneholde informasjon om navn, alder, stilling/yrkestittel og bostedskommune. Begrunnelsen er at fellesskapet skal ha anledning til å kontrollere bruken av fellesskapets midler. Som søker på ledig stilling i Finnmarkssykehuset har du som søker rett på informasjon om hvem andre som har søkt stillingen (offentlig søkerliste). Ta kontakt så sender vi deg søkerliste!

Listen er kun tilgjengelig for andre på forespørsel.

Unntak fra søkerliste

Det foreligger imidlertid visse muligheter for unntak fra hovedregelen. Som søker på stilling i Finnmarkssykehuset kan du be om å bli unntatt offentlig med navn fra den offentlige søkerliste jf. offentleglova § 25 annet ledd, annet punktum.

For at søknad om unntatt offentlig søkerliste skal godkjennes må det kunne vises til særlige grunner som for eksempel at offentliggjøring kan føre til konkrete skader eller ulemper for deg som søker.  Du må vise til konkrete eksempler på at din nåværende arbeidsplass vil lide store tap, miste konkrete kontrakter eller at bedriften står i krevende omstillinger hvor du som søker har en sentral posisjon eller lignende. 

Dersom en søker har fått innvilget å bli unntatt offentlig søkerliste vil søkers personalia ikke tas med på søkerlisten. Dersom anmodning ikke blir tatt til følge vil søker bli varslet om dette.

Innstillingen

Du kan be om å få vite hvem som ble innstilt for ansettelse og i hvilken rekkefølge, men du får ikke innsyn i begrunnelse for innstillingen.

Dersom du får tilbud om stilling hos oss og takker ja trenger vi noen dokumenter fra deg før du starter i stillingen:

Din årslønn og ansiennitet beregnes på bakgrunn av det du sender oss av dokumentasjon på tidligere arbeidsforhold. Dersom du har tjenestebevis som du ikke allerede har sendt oss eller lagt ved din søknad, sender du dette til personal@finnmarkssykehuset.no, sånn at vi kan gjøre en ansiennitetsberegning.

 • Tjenestebevis må inneholde stillingsprosent eller timer du har jobbet, samt start- og stoppdato, og dokumentet må være signert av arbeidsgiver. Alt arbeid etter fylte 18 år kan gi ansiennitet.
 • Har du vært hjemme i permisjon i barnets første leveår gir det også ansiennitet. Send oss fødselsattest(er). 
 • Fagforeningstilhørighet kan påvirke lønn. Dersom du er medlem i en fagforening, kan du orientere oss om dette. Send oss kopi av medlemskort eller en skjermdump av innlogget medlemsside. 

I tillegg må du levere dette før du starter i stillingen:

 • Politiattest

Alle som jobber pasientrettet i Finnmarkssykehuset skal levere politiattest jf. Helsepersonelloven §§18 og 20a. Attesten skal ikke være eldre enn 3 måneder og skal foreligge før tiltredelse. Er du utenlandsk arbeidstaker og har jobbet i Norge tidligere, må du levere norsk politiattest i tillegg til attest fra ditt hjemland. Du får tilsendt en bekreftelse på arbeidsforhold vedlagt arbeidsavtalen du får tilsendt til signering.  Bekreftelse legger du som vedlegg når du søker om politiattesten.

 • Helseattest

Alle nye medarbeidere må signere taushetserklæring og helseattest (gjelder pasientretta stillinger) før oppstart i stillingen. I tillegg må nyansatt signere på at man har lest og forståttvår sikkerhetsinstruks, veiledning for sosiale medier, arbeidsreglement og etiske retningslinjer. Du finner mer informasjon om dette på vår infoside til nyansatte her .

Signer også taushetserklæring og på at du har lest og forstått følgende dokumenter, som du finner på vår infoside for deg som nyansatt:

Sikkerhetsinstruks
Veiledning for sosiale medier
Arbeidsreglement
Etiske retningslinjer

infosiden finner du ellers mye viktig informasjon, så vi ber deg lese denne godt.