Hopp til innholdet

Finnmarkssykehuset som arbeidsplass

Finnmarkssykehuset har ansvar for spesialisthelsetjenesten i Finnmark og skal ivareta helsen til 76 000 finnmarkinger spredt utover et areal som er like stort som hele Danmark.

Vårt samfunnsoppdrag

Finnmarkssykehuset har ansvar for spesialisthelsetjenesten i Finnmark og skal ivareta helsen til 76 000 finnmarkinger spredt utover et areal som er like stort som hele Danmark. 

Pasientens behov er utgangspunkt for all behandling, og kjernen i all pleie. Vårt møte med pasienter, pårørende, kolleger og eksterne samarbeidspartnere skal preges av:

Kvalitet - Trygghet - Respekt - Lagspill

Med et fokus på god kvalitativ pasientbehandling så jobber vi for å være nær pasienten. Det innebærer at mange av oss reiser for å behandle pasientene der de bor. Vi søker de tøffe og fleksible fagfolkene. Her er små avdelinger som betyr at du får mer ansvar og mer varierte arbeidsoppgaver. 

I Finnmarkssykehuset jobber litt i overkant av 1600 personer som til sammen har en variert og bred kompetanse. Vi er takknemlig og stolt av å være en av de største arbeidsgiverne i Finnmark.

Hvordan er det å jobbe hos oss?

I våre medarbeiderundersøkelser kommer det fram at våre ansatte finner arbeidsplassen akkurat passe stor nok, og samtidig intim og kompakt slik at man blir godt kjent med sine kollegaer. Du får være med i gode og solide fagmiljø, samtidig som at du får ansvar og variasjon. Du blir sett, og det er rom for å tilpasse og tilrettelegge for dine behov.

Her i Finnmarkssykehuset skal det være rom for deg og dine meninger. Du skal føle at du er med på å utvikle arbeidsplassen sammen med dine kollegaer. Du skal føle at du utgjør en forskjell for din avdeling og i ditt lokalsamfunn. 

Den velkjente Altaelva. Finnmarkssykehuset har klinikk i Alta.

Våre ambisjoner 

Finnmarkssykehuset har store ambisjoner. Sammen med resten av helsetjenestene i Norge står vi foran store endringer særlig knyttet til digitalisering, nye arbeidsformer og bedre bruk av kompetanse. Vi skal levere gode spesialisthelsetjenester i en struktur som lar seg bemanne. For å få til dette må vi tenke nytt og finne nye måter å arbeide på. Vi vil bruke tjenestedesign og innovasjon - og vi vil bruke landets mest moderne sykehusbygg. Vi tenker at Finnmarkssykehuset har mest å vinne, og vi vil gå foran.

For å få til dette trenger vi deg med på laget!

En av Finnmarkssykehusets dyktige ansatte.

Ansattgoder

Våre medarbeidere er den viktigste ressursen vi har. Derfor ønsker vi et stort fokus på arbeidsmiljø i avdelingene. Vi tilstreber at våre ansatte skal ha en god balanse mellom jobb og fritid.

Finnmarkssykehuset har gode pensjons- og forsikringsordninger, kollegabasert veiledning og mange gode velferdstiltak. 

Nyansatt ved Finnmarkssykehuset

Velkommen til oss! Du har nå blitt en del av vårt engasjerte kollegium bestående av kompetente medarbeidere med ulik erfaringsbakgrunn. Sammen skal vi håndtere et viktig samfunnsoppdrag der pasientens behov er kjernen i all pleie og utgangspunktet for all behandling.

Her har vi samlet nyttig informasjon fra A-Å til deg som nyansatt i Finnmarkssykehuset:

 • Arbeidsforhold

Bruk intranettet vårt til å holde deg oppdatert. Her får du oppdatert informasjon knyttet til din arbeidshverdag, inkludert nyheter, driftsmeldinger og kalender. Gjør deg kjent med intranettet når du har mottatt påloggingsinformasjon.

 • Adgangskort

Alle ansatte er utstyrt med personlig adgangskort med bilde. Adgangskort utstedes ved teknisk avdeling. For å få adgangskort må du fremvise gyldig legitimasjon og ansattnummer. 

 • Arbeidstakerorganisasjoner

De fem hovedorganisasjonene LO, YS, SAN, Akademikerne og UNIO er representert ved Finnmarkssykehuset. Disse organiserer arbeidstakere gjennom flere lokale foreninger.

Arbeidstakerorganisasjonene driver et utstrakt samarbeid med arbeidsgiver i saker som angår de ansattes arbeidssituasjon. De skal ivareta medlemmenes interesser og fungerer som representanter for disse både når det gjelder medbestemmelse etter hovedavtalen og forhandlinger om lønns- og arbeidsvilkår etter hovedtariffavtalen. 

Kontaktinformasjon til hovedtillitsvalgte finner du på intranett.

 • Arbeidstid

Den alminnelige arbeidstid må ikke overstige 9 timer pr dag eller 40 timer pr uke (aml § 10-4 (1)). Det gjøres oppmerksom at det kan avtales ordninger som avviker fra dette (så lenge det er innenfor lovens grenser). Dette kan f. eks være avtale om gjennomsnittsberegning eller avtale om fleksitid.

 • Tidsrom for ordinær arbeidstid

Dagarbeidere ved 37,5 time per uke: Tidspunktene for ordinær arbeidstid skal legges i tidsrommet mellom kl. 07:00 og kl. 17:00 fordelt på 5 dager pr. uke (mandag-fredag). Det gis kompensasjon for ordinær arbeidstid etter kl. 17:00. Det følger av overenskomster.

Turnusarbeidere med 35, 5 timer uker: De 5 første virkedager i uken 8 1/2 time (fra kl. 07.00-kl. 16.30), lørdager 5 1/2 time (fra kl. 07.00-kl 13.00), hviletid som er 1 time de 5 første virkedager og 1/2 time lørdag er ikke medregnet.

Gjennomsnittsberegning: Avtale om gjennomsnittsberegning kan gi lengre arbeidstid i perioder, mot tilsvarende kortere arbeidstid i andre perioder

 • Bedriftshelsetjeneste

Finnmarkssykehuset HF er tilknyttet bedriftshelsetjeneste som skal bistå arbeidsgiver, arbeidstaker, arbeidsmiljøutvalg og verneombud med å skape sunne og trygge arbeidsforhold.

Bedriftshelsetjenesten bidrar med kartlegging og vurdering av arbeidsmiljø, veiledning, opplæring, planlegging av nye lokaler og nytt utstyr.

Den enkelte ansatte kan få bistand ved tilrettelegging av egen arbeidsplass. Mer informasjon finnes på intranett.

 • Bolig

Ansatte i Finnmarkssykehuset kan få bolig på kortere eller lengre leieforhold. Vi har boliger i Hammerfest, Karasjok, Kirkenes og Tana.

Alle leieforhold i Finnmarkssykehuset er regulert gjennom en standard boligkontrakt med normalt boligreglement. Hovedbudskapet er ta ansvar og vis hensyn. 

 • Kontakt:
Andreassen Bjørn Roger Bjorn.Roger.Andreassen@finnmarkssykehuset.no, eller

Vi anbefaler likevel at du sjekker ut leiemarkedet på det aktuelle arbeidsstedet på steder som Finn.no etc. 

Sjekk også ut nettidene til de ulike kommunene dersom du ønsker å kjøpe egen bolig. For eksempel så har Sør-Varanger kommune åpnet for at yrkesgrupper som defineres som nødvendig kompetanse kan søke startlån til nyetablering ved kjøp av bolig i kommunen(Kommunestyret, sak 019/17, sak 21/1885-1).

Tilsvarende om bolig øvrige arbeidssteder.

 • Ferie:

Du har rett og plikt til å ta ferie i den utstrekning du har opptjent feriepenger, enten ved Finnmarkssykehuset eller fra en tidligere arbeidsgiver.

Ferieønsker registreres i GAT-portalen. Derfra blir søknaden sendt elektronisk til din leder for godkjenning.

 • Hvordan finner jeg fram? 

Innflytter og småstresset? Slapp av og pust dypt. Din leder vil gi deg informasjonen du trenger slik at du finner frem til ditt nye arbeidssted og rett avdeling. Du får også praktisk informasjon om hvordan du kan forberede deg på best mulig måte i forhold til kollektivtransport, buss, lunchpauser, kolleger og så videre. Når du kommer på jobb får du omvisning og bistand slik at du kan føle deg trygg fra start. 

 • Forsikring:

Alle ansatte i Finnmarkssykehuset er forsikret gjennom svært gode forsikringsordninger. 

 • HMS:

Finnmarkssykehuset stiller høye krav til arbeidsmiljøet og sikkerhet på arbeidsplassen. Du vil få informasjon om HMS-arbeid og eventuelle sikkerhetskrav så snart som mulig etter tiltredelse.  

 • IT-bruker:

For tilgang til Finnmarkssykehusets eget nett, filområder og programmer trenger du en IT-brukerkonto og en ansattnummer.

Dersom du er månedslønnet blir det automatisk opprettet IT-konto ut fra registrering i lønn- og personalsystemet. Du får da tilsendt epost til din private epostadresse med informasjon om hvordan brukerkontoen aktiveres så snart du er registrert i vårt lønn- og personalsystem. 

Etter aktivering av IT-konto får du tilsendt en e-post med informasjon om din IT-bruker og annen nyttig informasjon. Det er en funksjon for glemt/endre passord.

Pålogging:

I løpet av dine første arbeidsdager får du en egen bruker som du logger deg på med i våre program og tjenester.

 • Lønn:

Månedslønnede og timelønnede får utbetalt lønn den 12. i hver måned. Feriepenger utbetales i juni året etter opptjening. Overtid utbetales for pålagt arbeid utenom normalarbeidstiden.

 • Prøvetid:

Nyansatte er som hovedregel ansatt på prøve de første seks månedene av ansettelsesforholdet.

I prøvetiden gjelder en gjensidig oppsigelsestid på fire uker. I prøvetiden har du rett på nødvendig veiledning, oppfølging og vurdering av arbeidet.

 • Velferd:

Vi har rabatter på enkelte hoteller, sportsbutikker og hos møbelbutikken Bohus, samt utvalgte treningstilbud og fritidsaktiviteter.