Hopp til innholdet

Sykepleier/vernepleier

Sikkerhetspost A, Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Søk på stillingen

Vi søker nå nye sykepleiere eller vernepleiere i 100% stilling, samt deltidsstilling helg. Arbeidstid for tiden vil i hovedsak være på natt, med arbeid hver tredje helg og noe innslag av dag-/aftenvakter.

På sikkerhetspost A er vi opptatt av en trygg og forutsigbar hverdag, både for pasienter og ansatte. Vi er opptatt av å oppmuntre pasientene til en best mulig døgnrytme og tilby dem aktiviteter på dagtid som bidrar til en mer meningsfull hverdag. Arbeidsmiljøet er jevnt fordelt med kvinner og menn i et vidt aldersspenn, alle med engasjement for faget. Vi er opptatt av faglig utvikling og møtes jevnlig til tverrfaglige møter innad i enhet og på tvers av seksjon. 

Sikkerhetspost A er i en prosess der vi går over til å bli en ren regional sikkerhetspost, som er det høyeste sikkerhetsnivået i norske sykehus, som 1 av 4 i landet. Med grensegang over mot justissektoren og ansvar med å ivareta samfunnsvernet, får vi drive med behandling, omsorg og ivaretakelse av alvorlig syke mennesker med voldsproblematikk. Med trygge rammer og gode fagfolk er dette en jobb med mye forutsigbarhet. Pasientene som kommer til oss, blir ofte i behandling over lang tid. Derfor er relasjonsbygging en viktig del og forutsetning for best mulig behandling. 

Periodevis kan man oppleve hektiske tider, og man må inneha evne å tenke klart og handle i akutte situasjoner. På regional sikkerhetspost er personaltettheten høy og man er opptatt av at man aldri står alene i situasjoner, men at man sammen løser de utfordringene man møter. Dette er et område alle personal kurses i og trener på jevnlig.

Sammen med de 2 lokale sikkerhetspostene (B og C) og uteteamet, utgjør vi en felles seksjon. Vi vekter samarbeid på tvers av enhetene høyt, og med felles arenaer å møtes på blir vi bedre kjent og tryggere sammen, noe som er en fordel da vi bistår hverandre ved ulike utfordringer knyttet til drift og uro i post.

Arbeidsoppgaver

 • være tilgjengelig for pasienter og kollegaer 
 • medikamentadministrering
 • være ansvarsvakt/koordinere vakta (etter avtale med leder)
 • bidra inn til et trygt og godt arbeidsmiljø
 • bidra i kartlegging, utredning, planlegging og gjennomføring av behandling
 • dokumentering
 • delta i driftsmessige arbeidsoppgaver
 • veiledning og opplæring av nyansatte
 • samarbeide på tvers av enhetene
 • bistå i akutte situasjoner

Kvalifikasjoner

 • bachelorgrad i sykepleie eller vernepleie
 • helsefagarbeidere, helsefagstudenter og assistenter vil kunne ansettes i helgestilling
 • god muntlig og skriftlig formidlingsevne
 • ønskelig med erfaring fra arbeid med mennesker med psykiske lidelser
 • Jf. phvl §4A-7 - er det krav til fremlegging av politiattest før eventuell tiltredelse i arbeid ved regional sikkerhetsavdeling

Personlig egnethet vil vektlegges.

Personlige egenskaper

 • engasjement
 • ansvarsbevisst
 • fleksibel, tilpasningsdyktig og endringsvillig
 • tålmodighet
 • evne til å handle og beholde ro i stressede/akutte situasjoner
 • nysgjerrighet til faget

Vi tilbyr

 • gunstige pensjons- og forsikringsordninger
 • lønn i henhold til gjeldende overenskomster og avtaler
 • sikkerhetstillegg kr. 20 000,- i 100 % stilling
 • mulighet for videreutdanning og annen faglig vekst
 • kursing i MAP (møte med aggresjonsproblematikk)
 • opplæring med fast ansatte av ca 2 uker på dag/aften (etter avtale med enhetsleder)
Søk på stillingen