Hopp til innholdet

Utadrettet team søker sosionom

Sikkerhetspost C, Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Søk på stillingen

Psykisk helse- og rusklinikken omfatter UNNs samlede tilbud innenfor psykisk helsevern og rusbehandling for voksne. Klinikken har p.t. ca. 900 stillinger og et nettobudsjett på ca. 670 mill. kr. Psykiatrisk avdeling er en av fem avdelinger i Psykisk helse- og rusklinikken. Psykiatrisk avdeling består av 3 seksjoner: Alderspsykiatrisk-, Akuttpsykiatrisk,- og Sikkerhetspsykiatrisk seksjon. 

Sikkerhetspsykiatrisk seksjon har et tydelig samfunnsoppdrag hvor vi skal gi behandling til personer som har en alvorlig psykisk lidelse, da hovedsakelig psykoselidelser, kombinert med alvorlig atferds-/ voldsproblematikk, og samtidig ivareta samfunnets behov for trygghet. Seksjonen har et særlig ansvar for personer som er underlagt dom til tvungent psykisk helsevern, også etter utskrivelse fra sengepost. I tillegg har seksjonen et ansvar for personer som er innlagt i varetektssurrogat, samt at vi gir et tilbud om judisielle døgnobservasjoner. Opptaksområdet er Finnmark, Troms, og nordre del av Nordland. 

Sikkerhetspsykiatrisk seksjon består av:

 • Sikkerhetspost A, regional sikkerhetsavdeling, med 6 plasser
 • Sikkerhetspost B, lokal sikkerhetsavdeling, med 6 plasser
 • Sikkerhetspost C, lokal sikkerhetsavdeling, med 5 plasser
 • Utadrettet team

Arbeidsoppgaver

Utadrettet team er en tverrfaglig og høyspesialisert tjeneste som følger opp pasienter med forhøyet voldsrisiko etter utskrivelse fra sykehuset. Teamet har viktige oppgaver i utskrivelsesprosessene av pasientene fra sykehuset, samt ansvaret for ivaretakelse av samfunnsvernet etter utskrivelse. Per i dag er teamet bestående av en overlege, en vernepleier. en sosionom, og en ergoterapeut.

 • Arbeidet vil bestå av å legge til rette for gode rammer for den enkeltes oppfølging i kommunen, inkludert bosituasjon og økonomi, samt kompetanseoverføring, tett samarbeid med kommuner, NAV, DPS, politi, påtale og pårørende. 
 • Teamet har ansvaret for medikamentell behandling, inkludert depotinjeksjoner for pasienter som er utskrevne.
 • Tett samarbeid med seksjonens overleger og psykologspesialister, samt miljøpersonell på sengepost.
 • En viktig del av arbeidet er ambulerende virksomhet i opptaksområdet, så reising må påregnes.
 • I tillegg til oppfølging av egne pasienter må det påregnes undervisning og veiledning til samarbeidende instanser, samt utarbeidelse av voldsrisikovurdering og voldsrisikohåndteringsplaner.
 • 'Stillingen har sine primæroppgaver knyttet til Utadrettet team, men det må påregnes noe arbeid i sengepostene ved Sikkerhetspsykiatrisk seksjon. Delt arbeid sørger for inngående kjennskap og relasjon til pasientene inn på sykehuset og deretter ute i kommunen. Kontinuiteten i relasjonene er et av suksesskriteriene for den trygge og gode pasientbehandlingen vi gir.
 • Spesifikke oppgaver innenfor sosialt arbeid oppstår forløpende, og den som ansettes vil få muligheten til å være med i utformingen av arbeidet. 

Kvalifikasjoner

 • Bachelor i sosialt arbeid (sosionom)
 • Videreutdanning innen rus- og psykisk helse er ønskelig
 • Erfaring fra arbeid med alvorlig psykisk lidelse og rehabiliteringsprosesser
 • Erfaring med voldsproblematikk, voldsrisikovurdering og voldsrisikohåndtering
 • Erfaring fra ambulerende arbeid
 • Erfaring med poliklinisk arbeid
 • Krav til politiattest jmf. PHVL §4A-7
 • Erfaring fra ambulerende arbeid vil særlig vektlegges
 • Krav om førerkort, klasse B

Personlige egenskaper

 • skaper gode samarbeidsforhold og evner å jobbe i team
 • selvstendig og løsningsorientert
 • respekterer og motiverer både kolleger og pasienter
 • gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsferdigheter
 • møter endring og utfordringer med positiv innstilling
 • er en bevisst bidragsyter til et godt arbeidsmiljø

Personlige egenskaper og egnethet vil særlig vektlegges.

Vi tilbyr

 • gunstige pensjons- og forsikringsordninger
 • lønn i henhold til gjeldende overenskomster og avtaler
 • jobb i et spennende fagfelt som er i endring og utvikling
 • organisert kursing i MAP (mestrings av aggresjonsproblematikk, internundervisning og veiledning 
 • mulighet for videreutdanning i voldsrisikovurdering og voldsrisikohåndtering (VIVO)
 • et inkluderende arbeidsmiljø
 • kr. 20 000,- per år i særtillegg ved 100% stilling
 • kr. 10 000,- per år i særtillegg ved 100% stilling ved fullført og bestått VIVO-utdanning
Søk på stillingen