Hopp til innholdet

Er du vernepleier? Stilling med rekrutteringstillegg

Sikkerhetspost A, B og C Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Søk på stillingen

Psykisk helse- og rusklinikken omfatter UNNs samlede tilbud innenfor psykisk helsevern og rusbehandling for voksne og er den største klinikken i UNN. Psykiatrisk avdeling er en av fem avdelinger i Psykisk helse- og rusklinikken, som igjen består av 3 seksjoner; Alderspsykiatrisk seksjon, Akuttpsykiatrisk seksjon og Sikkerhetspsykiatrisk seksjon. 

Sikkerhetspsykiatrisk seksjon består p.t. av tre enheter. Enhet A har regional funksjon og 6 sengeplasser. Enhet B og C har 7 + 6 senger og er lokale sikkerhetsposter. Vi har også et nyetablert utadrettet team som arbeider med pasienter utenfor avdeling. Seksjonen er inne i en spennende prosess med etablering av et nytt regionalt nivå innen sikkerhetspsykiatrien i tillegg til utvidelse og organisatoriske endringer i tilbudet i våre lokale sikkerhetsposter. Vi står foran et arbeid med utvidelse og videreutvikling av seksjonens felles oppgaver og funksjoner. Dette krever mange faglige, juridiske og verdimessige vurderinger. Målgruppen er pasienter med alvorlig psykisk lidelse kombinert med voldsproblematikk, samt pasienter idømt tvunget psykisk helsevern. I tillegg tar vi periodevis oppdrag om døgnkontinuerlige judisielle observasjoner, samt fungerer som varetektssurrogat. Opptaksområdet er Finnmark, Troms og Nordland.

Vårt samfunnsoppdrag er å gi behandling til pasienter med alvorlige psykiske lidelser som i tillegg trenger høyt sikkerhetsnivå for å verne samfunnet. Å finne balanse mellom trygghet og behandling for pasient, personalet og samfunnet for øvrig er en av våre viktigste oppgaver. Målet vårt er å gi pasienter anledning til å mestre ulike faser av sin sykdom samtidig som vi tar hensyn til samfunnsvernet.

Vi tilbyr behandling og utredning i kortvarige og  langvarige pasientforløp og følger ofte pasienter gjennom hele den rettspsykiatriske prosessen. 

I tråd med Universitetssykehuset Nord Norges forventninger til ressursbruk så vekter vi samarbeid innad i seksjon høyt og de ulike enhetene jobber tett både faglig og ressursmessig. Oppgavedeling innad i enhetene og i seksjon gjøres ut fra behov og den ressursmessige status vi til enhver tid befinner oss i.

Arbeidstid i henhold til enhver tids gjeldende arbeidsplan, for tiden kalenderplan med arbeidstid hver tredje helg.

Vi har ledige stillinger med for tiden arbeid på dag/aften med arbeid hver tredje helg på 2 av de ulike enhetene. 

Arbeidsoppgaver

 • Sentrale oppgaver er å vurdere og håndtere voldsrisiko i tverrfaglig team
 • Miljøterapeutisk og vernepleiefaglig oppfølging av pasienter over lang tid
 • Observasjon, dokumentasjon og praktiske oppgaver i enheten
 • Oppgaver vil variere ut fra behov og det forventes deltagelse av den ansatte
 • Tidvis håndtering av krevende situasjoner med faglig forankret tilnærming
 • Stillingen medfører arbeid med pasientsikkerhet, oppfølging av pasienter og pårørendearbeid
 • Systematisk kvalitets-/forbedringsarbeid
 • Tilbud og forventning om at du deltar aktivt i intern kursing/utvikling av enheten med faglige og gode innspill
 • Det forventes og kreves at den ansatte i perioder må bistå tilstøtende enheter med utgangspunkt fra egen enhet

Kvalifikasjoner

 • Beherske norsk språk muntlig og skriftlig godt
 • Erfaring fra jobb innen psykisk helsevern/sikkerhetspsykiatri er ønskelig, men ingen krav
 • Videreutdanning innen psykisk helsevern eller rus/psykiatri er ønskelig
 • Andre helsefaglige utdanninger (helsefagarbeider, omsorgsarbeider, fagarbeider) og assistenter kan søke og vil kunne få 6 mnd vikariat. Er du vernepleierstudent må du gjerne søke og få stillingen med forbehold om autorisasjon

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner overfor kollegaer og pasienter
 • Du er en bevisst bidragsyter til et godt arbeidsmiljø
 • Respekterer og motiverer kolleger, og er en lagspiller som skaper gode samarbeidsforhold
 • Møter utfordringer og endringer aktivt i stedet for å unngå dem
 • Gode kommunikasjonsferdigheter med pasienter i en sårbar situasjon
 • Du er ansvarsbevisst, beslutningsdyktig, lojal, robust og målrettet
 • Evne til både selvstendig arbeid og teamarbeid
 • Du er interessert, engasjert, tålmodig og liker å jobbe med pasientforløp av både kortere og lengre varighet
 • Personlige egenskaper, egnethet, endringsvilje og evne til samarbeid vektlegges

Vi tilbyr

 • Jobb i et spennende fagfelt som er i endring og utvikling
 • Faglig og personlig utvikling, organisert trening i MAP, interundervisning og veiledninger
 • Et inkluderende arbeidsmiljø
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster og avtaler
 • Vi tilbyr et årlig rekrutterings- og stabiliseringstillegg for våre vernepleiere med følgende beløp:
  • vernepleiere 50 000,-.  Tillegget økes til 75 000.- etter opparbeidet tjenestetid tre år eller mer etter tiltredelse knyttet til seksjon eller enhet
  • spesialvernepleiere med relevant videreutdanning innenfor psykisk helse og rus: 75 000,-
 • Rekrutterings- og stabiliseringstillegg gis i første omgang over en 3-årsperiode
 • I tillegg kr. 20 000,- per år i særtillegg ved 100% stilling
 • Mulighet for videreutdanning
 • Gunstige pensjons- og forsikringsordninger
 • Fortløpende ansettelse
Søk på stillingen