Hopp til innholdet

Er du nyutdannet Sykepleier?

Sikkerhetspost B, Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Søk på stillingen

Psykisk helse- og rusklinikken omfatter UNNs samlede tilbud innenfor psykisk helsevern og rusbehandling for voksne og er den største klinikken i UNN. Psykiatrisk avdeling er en av fem avdelinger i Psykisk helse- og rusklinikken, som igjen består av 3 seksjoner; Alderspsykiatrisk seksjon, Akuttpsykiatrisk seksjon og Sikkerhetspsykiatrisk seksjon. 

Sikkerhetspsykiatrisk seksjon består p.t. av tre enheter med 18 senger. Seksjonen er inne i en spennende prosess med etablering av et nytt regionalt nivå innen sikkerhetspsykiatrien i tillegg til utvidelse og organisatoriske endringer i tilbudet i våre lokale sikkerhetsposter. Vi står foran et arbeid med utvidelse og videreutvikling av seksjonens felles oppgaver og funksjoner. Dette krever mange faglige, juridiske og verdimessige vurderinger. Målgruppen er pasienter med alvorlig psykisk lidelse kombinert med voldsproblematikk, samt pasienter idømt tvunget psykisk helsevern. I tillegg tar vi periodevis oppdrag om døgnkontinuerlige judisielle observasjoner, samt fungerer som varetektssurrogat. Opptaksområdet er Finnmark, Troms og Nordland.

Vårt samfunnsoppdrag er å gi behandling til pasienter med alvorlige psykiske lidelser som i tillegg trenger høyt sikkerhetsnivå for å verne samfunnet. Å finne balanse mellom trygghet og behandling for pasient, personalet og samfunnet for øvrig er en av våre viktigste oppgaver. Målet vårt er å gi pasienter anledning til å mestre ulike faser av sin sykdom samtidig som vi tar hensyn til samfunnsvernet.

Arbeidsoppgaver er direkte pasientnært arbeid til pasienter som trenger stabilisering og utredning. Sentrale oppgaver er å vurdere og håndtere voldsrisiko samtidig som vi gir omsorg og behandling. Dette gjøres gjennom å se pasienten og de utfordringer de har. Vi vekter relasjonsbygging og motivasjonsarbeid for å skape endring. Vi jobber i flerfaglige team. Vi tilbyr behandling og utredning i kortvarige og  langvarige pasientforløp og følger ofte pasienter gjennom hele den rettspsykiatriske prosessen. Videre forventes det at man engasjerer seg i pasientsikkerhet, systematisk kvalitetsarbeid og pårørendearbeid.

I tråd med Universitetssykehuset Nord Norges forventninger til ressursbruk så vekter vi samarbeid innad i seksjon høyt og de ulike enhetene jobber tett både faglig og ressursmessig. 

Oppgavedeling innad i enhetene og i seksjon gjøres ut fra behov og den ressursmessige status vi til enhver tid befinner oss i.

Arbeidstid i henhold til enhver tids gjeldende arbeidsplan, for tiden kalenderplan med arbeidstid hver tredje helg.

 

Vi har ledige stillinger på dag/aften med arbeid hver tredje helg. 

Arbeidsoppgaver

 • Sentrale oppgaver er å vurdere og håndtere voldsrisiko i tverrfaglig team
 • Miljøterapeutisk og sykepleiefaglig oppfølging av pasienter
 • Observasjon, dokumentasjon og praktiske oppgaver i enheten
 • Håndtering av krevende situasjoner med faglig forankret tilnærming
 • Stillingen medfører arbeid med pasientsikkerhet, oppfølging av pasienter og pårørendearbeid
 • Systematisk kvalitets-/forbedringsarbeid
 • Tilbud og forventning om at du deltar aktivt i intern kursing/utvikling av enheten med faglige og gode innspill
 • Det forventes og kreves at den ansatte i perioder må bistå tilstøtende enheter med utgangspunkt fra egen enhet

Kvalifikasjoner

 • Autorisasjon som  Sykepleier vår 2024
 • Beherske norsk språk muntlig og skriftlig godt

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner overfor kollegaer og pasienter
 • Du er en bevisst bidragsyter til et godt arbeidsmiljø
 • Respekterer og motiverer kolleger, og er en lagspiller som skaper gode samarbeidsforhold
 • Møter utfordringer og endringer aktivt i stedet for å unngå dem
 • Gode kommunikasjonsferdigheter med pasienter i en sårbar situasjon
 • Du er ansvarsbevisst, beslutningsdyktig, lojal og målrettet
 • Evne til både selvstendig arbeid og teamarbeid
 • Du er interessert, engasjert, tålmodig, robust og liker å jobbe med pasientforløp av både kortere og lengre varighet
 • Personlige egenskaper, egnethet, endringsvilje og evne til samarbeid vektlegges

Vi tilbyr

Nyansatte sykepleiere i 100% stilling, som er uteksaminert i juni måned, gis anledning til å arbeide gjennom hele sommeren (juni - august). For dette inngås det avtale med den enkelte ansatte om 3 ukers lønnet permisjon som tas ut på høsten i perioden fra og med september til og med ut november. Ta kontakt for utfyllende informasjon

Videre tilbyr vi

 • jobb i et spennende fagfelt som er i endring og utvikling
 • faglig og personlig utvikling, organisert trening i MAP, interundervisning og veiledninger
 • et inkluderende arbeidsmiljø
 • kr. 20 000,- per år i særtillegg ved 100% stilling  
 • tilsetting fortløpende
 • gunstige pensjons- og forsikringsordninger
 • Llnn i henhold til gjeldende overenskomster og avtaler
Søk på stillingen