Hopp til innholdet

Nordlandssykehuset HF er Nord-Norges nest største helseforetak med tjenestetilbud som et tradisjonelt sentralsykehus. Sykehuset har både lokale-, fylkesdekkende- og landsdelsdekkende funksjoner.

Her finner du informasjon om våre klinikker og de ulike, spennende fagområdene du kan jobbe med.

Barneklinikken

Barneklinikken ved Nordlandssykehuset Bodø er organisert som en egen klinikk med tre enheter. Barneklinikken er den eneste i Nordland fylke.

Klinikken har tre enheter; Barnemedisinsk sengepost, dagbehandling- og poliklinikk, Nyfødtmedisinsk avdeling og Habilitering for barn og ungdom.

Nyfødte fra 26 uker behandles på Nyfødtmedisinsk avdeling. Øvre aldersgrense på nyhenviste pasienter er 16 år og kronikere følges til de er 18 år.

Avdelingen har ca. 1200 innleggelser og 5000 polikliniske konsultasjoner hvert år. Barn under 7 år med kirurgiske lidelser, ortopediske pasienter opp til 12 år, samt ØNH-pasienter under 14 år, ligger på barneavdelingen.

Diagnostisk klinikk

Klinikken er lokalisert i Bodø, med enheter også i Lofoten og Vesterålen, og består av 4 avdelinger; Bildediagnostisk avdeling, Laboratoriemedisinsk avdeling, Patologisk avdeling og Medisinteknisk avdeling.

Diagnostisk klinikk omfatter spesialitetene immunologi og transfusjonsmedisin, medisinsk biokjemi, nukleærmedisin, radiologi, patologi og medisinsk mikrobiologi. Klinikken yter service for sykehus og primærhelsetjenesten i nedslagsfeltet til Nordlandssykehuset HF og delvis også for nabohelseforetakene. Medisinskfaglig rådgivning står sentralt i profilen til klinikken.

Klinikken er akkreditert etter NS-EN ISO 15189 Medisinske laboratorier - krav til kvalitet og kompetanse.

Kirurgisk klinikk

Kirurgisk klinikk er organisert i åtte avdelinger og består av 13 fagområder, herunder anestesiologi, bariatrisk kirurgi, bryst- og endokrinkirurgi, gastroenterologisk kirurgi, generell kirurgi, gynekologi (fødselshjelp og kvinnesykdommer), karkirurgi, ortopedisk kirurgi, plastikkkirurgi, thoraxkirurgi, øre-nese-hals-sykdommer og øye- sykdommer.

Klinikken behandler pasienter på alle omsorgsnivå og har både elektiv og akutt virksomhet i Bodø, Lofoten og Vesterålen. Klinikken har totalt 103 sengeplasser fordelt på sengeenheter ved alle våre lokasjoner, og har i tillegg føde/gyn-enhet ved hver lokasjon.

Nordlandssykehuset HF har status som akuttsykehus med traumefunksjon. Vi i Kirurgisk klinikk har intensivenhet i Bodø og Vesterålen, samt at vi i Lofoten har vi en overvåkningsenhet med mulighet for å behandle inntil én respiratorpasienter i påvente av overflytting til høyere nivå. Alle lokasjoner har postoperativ overvåkning.
Kirurgisk klinikk har i tillegg til sin funksjon som lokalsykehus, en rekke fylkesfunksjoner (gammel sentralsykehusfunksjon) for en rekke pasientbehandlinger og noen regionale funksjoner.

Klinikken har ca. 800 ansatte fordelt på leger, sykepleiere, spesialsykepleiere, helsefagarbeidere/hjelpepleiere og merkantilt personell.

Medisinsk klinikk

Medisinsk klinikk har ca. 750 ansatte og ledes av klinikksjef Gro-Marith Karlsen. Klinikken består av ni medisinske avdelinger fordelt mellom våre lokasjoner i Bodø, Lofoten og Vesterålen. Vi har et bredt spekter av fagområder hvor vi utreder og behandler pasienter innenfor de indremedisinske fagene, akutt og mottaksmedisin, nevrologi, hud, onkologi, revmatologi og fysikalsk medisin og rehabilitering.

Pasientens beste er fundamentet for all vår virksomhet. Vi tilbyr kvalitetsmessige gode utrednings- og behandlingstilbud og tjenester. Hos oss blir pasienter og pårørende møtt med respekt, omsorg og inkludering ved alle enheter i klinikken.

Prehospital klinikk

Klinikken er sykehusets akuttmedisinske spydspiss og har aktivitet spredt over hele Nordlandssykehusets ansvarsområde.

Prehospital klinikk er lokalisert ved sykehusene i Bodø, Gravdal og Stokmarknes, i tillegg til 20 ambulansestasjoner spredt utover hele Nordlandssykehusets ansvarsområde. Virksomheten omfatter bil- og båtambulansetjeneste, luftambulansetjeneste, AMK-sentral, akuttmottak, observasjonsenhet og portørtjeneste.

Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) i Bodø betjener alle 113-henvendelser i Salten, Lofoten og Vesterålen. Operasjonsområdet omfatter en variert geografi og demografi, med en populasjon på om lag 136 000 innbyggere fordelt på 20 kommuner. Til disse områdene styrer og koordinerer AMK Bodø ambulanseressurser (ambulansebiler, ambulansebåter og luftambulanse) i det daglige. AMK Bodø er samlokalisert med 110 Nordland (Brann) og 112 Nordland (Politi) og samarbeider tett med disse og HRS Nord ved hendelser som ulykker, brann, skred og andre større hendelser som har behov for hjelp av alle etater. 
Primæroppgavene til AMK-sentralen er mottak og håndtering av nødtelefon 113 fra publikum. Gi profesjonell veiledning, fastsette hastegrad og iverksette utrykning og koordinering av ressurser og innsats.

Ambulansetjenesten har stor geografisk spredning og utøver akuttmedisin og ambulansetransport til vanns og langs landeveien for 136 000 mennesker i Nordland. Dette ansvaret hviler på avdelingens 180 flotte medarbeidere. Nordlandssykehusets ansvarsområde er delt inn i fem ambulanseområder med hver sin enhetsleder. Ambulansetjenesten utfører i snitt omlag 19 500 ambulanseoppdrag og kjører rundt 1,3 millioner kilometer pr år.

Akuttmottaket vurderer og prioriterer undersøkelse og behandling av pasienter som kommer til sykehuset med behov for øyeblikkelig hjelp. Bemanningen er i hovedsak sykepleier og spesialsykepleier med merkantil støtte.

Observasjonsenheten er en forlengelse av akuttmottaket. Pasientene har kort liggetid og avklares raskt ved undersøkelser og behandling. Observasjonsposten bemannes av sykepleiere og spesialsykepleiere.

Psykisk helse- og rusklinikken

Klinikken er lokalisert i Lofoten, Vesterålen og Salten, og omfatter alle tilbud ved Nordlandssykehuset innen psykisk helsevern, rusbehandling og rehabilitering. Vi yter tjenester for alle aldersgrupper og på alle nivåer i spesialisthelsetjenesten til befolkningen i Nordland.

I tillegg er Helse Nord sitt regionale tilbud for voksne med spiseforstyrrelser organisert som en seksjon i klinikken.

Utdanning og kompetanseutvikling

Nordlandssykehuset er et utdanningssykehus, og undervisning, opplæring og studentpraksis er en av sykehusets hovedoppgaver. Foretaket bidrar med utdanning og videreutdanning til mange ulike yrkesgrupper og årlig har vi ca. 900 studenter og elever praksis hos oss.