Hopp til innholdet

50% senior/junior avtale for øyespesialist i Bodø

Avtalespesialister, Helse Nord RHF

Søk på stillingen

Vi har ledig 50 % senior/junior avtale i Bodø. Avtalen er en del av David Simonsen senioravtale og vil utvides til 100 % ved full overtakelse.
Full overtakelse er planlagt etter en 50 % hjemmel over fem år. Oppstart kan avtales med den nåværende hjemmelsinnehaveren.

Avtalehjemmelen er del av en gruppepraksis med tre øyeleger. Avtalespesialisten som tildeles hjemmelen, skal arbeide i samme lokaler og i samarbeid med dagens hjemmelsinnehaver. Junior er forpliktet til å overta resterende del av hjemmelen når senior fratrer. Den nåværende hjemmelen inkluderer kataraktkirurgi.

Betingelser for overdragelse av hjemmel avtales med nåværende hjemmelsinnehaver i samsvar med § 11 i Rammeavtalen mellom de regionale helseforetakene og Den norske legeforening. 

Arbeidsoppgaver

 • Avtalespesialisten skal drive bred poliklinisk virksomhet, herunder undersøkelser, diagnostikk og behandling i henhold til regionale og nasjonale mål og prioriteringer, samt til enhver tid gjeldende lovgivning. 
 • Samarbeidsavtale mellom avtalespesialisten og Nordlandssykehuset og andre institusjoner som bidrar til å oppfylle RHF sørge-for-ansvar jf. Rammeavtalen §1.3. Sentralt i samarbeidet er faglig utvikling, prioritering og ventetider.
 • Elektronisk pasientadministrativt system (EPJ) og tilkobling til Norsk Helsenett forutsettes ved oppstart.  Avtalespesialisten skal rapportere elektronisk til Norsk Pasientregister (NPR).
 • Søker må ha evne og vilje til tverrfaglig samarbeid.
 • Avtalespesialisten skal forholde seg til krav til IKT som er hjemlet i forskrift og i rammeavtalen
 • Avtalepraksis skal drives i egnede lokaler med universell utforming.

Personlige egenskaper

 • Norsk autorisasjon som lege og spesialistgodkjenning i fagfeltet øyesykdommer (HPR-nummer skal legges inn under «CV-elementer – Legg ved HPR» ) 
 • Kommuniserer og formidler godt på norsk, både skriftlig og muntlig
 • Bør ha god kjennskap til Rammeavtalen og øvrig regelverk for avtalepraksis
 • Bør ha god kjennskap til norsk offentlig helsevesen

Vi tilbyr

Hjemmelen er plassert i driftstilskuddsklasse 3, som er høyeste driftstilskuddsklasse. Beløpet justeres årlig etter forhandlinger mellom legeforeningen og de regionale helseforetakene, og utbetales månedlig.

Søker vil bli vurdert ut fra faglige kompetanse og erfaring, samarbeidsevner, personlig egnethet og evne til å drive selvstendig virksomhet. 

Tildeling av avtalehjemmel skjer på grunnlag av kvalifikasjonsprinsippet der personlig egnethet tillegges særlig vekt. 

Tildelingen er et enkeltvedtak etter Forvaltningsloven, og søkere gjøres oppmerksom på at parter i saken kan få innsyn i søknader og sakens dokumenter.
  Søk på stillingen