Hopp til innholdet

100% avtalehjemmel for spesialist i øre-nese-hals sykdommer - Alta

Avtalespesialister, Helse Nord RHF

Søk på stillingen

Alta har en rik historie, et variert næringsliv, et levende kulturliv og byr på en fantastisk natur. Alta er et attraktivt sted å bo med over 21 000 innbyggere og er den største byen i Finnmark.

Vi har ledig en 100 % avtalehjemmel innen øre-nese-hals. Dette er en nyopprettet hjemmel, og oppstart avtales nærmere med Helse Nord RHF.


Avtalepraksis skal drives i samsvar med rammeavtalen mellom de regionale helseforetakene og Den norske legeforening. Avtalen forutsetter 37,5 timers ukentlig arbeidstid i 44 uker per år for 100 % hjemmel, inkludert administrasjon av praksis. Avtalespesialisten skal være tilknyttet Norsk Helsenett.

Betingelser for overdragelse av hjemmel avtales med nåværende hjemmelsinnehaver i samsvar med §. 11 i rammeavtale mellom de regionale helseforetak og den norske legeforening.

Avtalepraksis drives som selvstendig næringsvirksomhet. Helse Nord RHF yter driftstilskudd etter gjeldende bestemmelser i lov, forskrifter og avtaler jf. Rammeavtalens § 9. Legen må inngå avtale med Helfo om utbetaling av trygderefusjoner.

Arbeidsoppgaver

  • Avtalespesialisten skal drive bred poliklinisk virksomhet, herunder undersøkelser, diagnostikk og behandling i henhold til regionale og nasjonale mål og prioriteringer, samt til enhver tid gjeldende lovgivning. 
  • Samarbeidsavtale mellom avtalespesialisten og Finnmarkssykehuset og andre institusjoner som bidrar til å oppfylle RHF sørge-for-ansvar jf. Rammeavtalen §1.3. Sentralt i samarbeidet er faglig utvikling, prioritering og ventetider.
  • Elektronisk pasientadministrativt system (EPJ) og tilkobling til Norsk Helsenett forutsettes ved oppstart.  Avtalespesialisten skal rapportere elektronisk til Norsk Pasientregister (NPR).
  • Søker må ha evne og vilje til tverrfaglig samarbeid.
  • Avtalespesialisten skal forholde seg til krav til IKT som er hjemlet i forskrift og i rammeavtalen
  • Avtalepraksis skal drives i egnede lokaler med universell utforming.

Kvalifikasjoner

  • Norsk autorisasjon som lege og spesialistgodkjenning i fagfeltet øre-nese-hals sykdommer (HPR-nummer skal legges inn under «CV-elementer – Legg ved HPR» ) 
  • Kommuniserer og formidler godt på norsk, både skriftlig og muntlig
  • Bør ha god kjennskap til Rammeavtalen og øvrig regelverk for avtalepraksis
  • Bør ha god kjennskap til norsk offentlig helsevesen

Vi tilbyr

Hjemmelen er plassert i driftstilskuddsklasse 3, som er høyeste driftstilskuddsklasse. Beløpet justeres årlig etter forhandlinger mellom legeforeningen og de regionale helseforetakene, og utbetales månedlig.

Søker vil bli vurdert ut fra faglige kompetanse og erfaring, samarbeidsevner, personlig egnethet og evne til å drive selvstendig virksomhet. 

Tildeling av avtalehjemmel skjer på grunnlag av kvalifikasjonsprinsippet der personlig egnethet tillegges særlig vekt. 

Tildelingen er et enkeltvedtak etter Forvaltningsloven, og søkere gjøres oppmerksom på at parter i saken kan få innsyn i søknader og sakens dokumenter..

Søk på stillingen