Hopp til innholdet

100% avtalehjemmel for godkjent spesialist i psykiatri - Bodø

Avtalespesialister, Helse Nord RHF 2023

Søk på stillingen
Helse Nord RHF har ledig en 100% hjemmel for godkjent spesialist i psykiatri. Dette er en videreføring av Birgit Rydså sin avtalehjemmel. Oppstart avtales nærmere med Helse Nord RHF.

Avtalepraksis skal drives i samsvar med rammeavtalen mellom de regionale helseforetak og norsk psykologforening. Avtalen forutsetter 37,5 timers ukentlig arbeidstid 44 uker per år for 100 % hjemmel, inkludert administrasjon av praksis.

Vi gjør oppmerksom på at HPR nr., dato for norsk autorisasjon og spesialistgodkjenning skal legges inn under «CV-elementer»      

Arbeidsoppgaver

 • Avtalespesialisten skal drive bred poliklinisk virksomhet, herunder undersøkelser, diagnostikk og behandling i henhold til regionale og nasjonale mål og prioriteringer, samt til enhver tid gjeldende lovgivning jf. rammeavtalens punkt 6.1. I «sørge for»-ansvaret er det og en forventning at avtalespesialist skal bidra til å redusere ventelister ved aktuelt HF.
 • Søker må ha evne og vilje til tverrfaglig samarbeid. Det forutsettes et nært samarbeid med den øvrige helsetjenesten. 
 • Samarbeidet mellom spesialisten og nærmeste helseforetak er viktig, og det skal inngås samarbeidsavtale mellom avtalespesialist og lokalt helseforetak. Samarbeid om faglig utvikling, god prioritering og korte ventetider er sentralt.
 • Avtalespesialisten skal forholde seg til krav til IKT som er hjemlet i forskrift og i rammeavtalen.
 • Avtalespesialisten skal rapportere elektronisk til Norsk Pasientregister (NPR).
 • Avtalepraksis skal drives i egnede lokaler med universell utforming.

Personlige egenskaper

Søker må ha evne og vilje til tverrfaglig samarbeid og samarbeid med øvrig primær og spesialisthelsetjeneste, blant annet i forhold til prioritering av pasienter.

Tildeling av avtalehjemmel skjer på grunnlag av kvalifikasjonsprinsippet der personlig egenhet tillegges særlig vekt. 

Vi tilbyr

 • Driftstilskuddet for en 100 % avtale tilsvarer for tiden kr. 1 270 150 per år. Beløpet justeres årlig etter forhandlinger mellom legeforeningen og de regionale helseforetakene, og utbetales månedlig.

  Helse Nord RHF ønsker i størst mulig grad å speile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå balansert kjønns- og alderssammensetning. Personer med minoritetsbakgrunn og personer med nedsatt funksjonsevne oppfordres til å søke. Vi jobber også med å realisere regjeringens inkluderingsdugnad om at 5% av faste nytilsettinger skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.

  I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søker anmoder om å ikke bli oppført på søkerlisten.
Søk på stillingen